2011, ഒക്‌ടോബർ 16, ഞായറാഴ്‌ച

ഇരയും വേട്ടക്കാരനും ........

മൌനത്തിന്റെ വല്‍മീകം
പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു പക്ഷി
തന്റെ ജീവിതത്തിനു പുതിയ
അര്‍ഥം നല്‍കി .
ആ പക്ഷി തന്റെ ചിറകു
വിടര്‍ത്തി കാടും മലയും
കടലും കീഴടക്കി .
എന്നാല്‍ തനിക്കു വേണ്ടി
ഒരു വേട്ടക്കാരന്‍ തന്റെ
അമ്പിന് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്നത്‌
ആ പക്ഷി
അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ....

അനുയായികള്‍