2012, ജൂൺ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

 ഒരു സ്പോര്‍ട്സ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് :
കേരളത്തില്‍  മഴക്കാലം  ആയതിനാല്‍  കളികളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല .ആയതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം   താത്കാലികമായി  നിര്ത്തുന്നു .മാന്യ വായനക്കാര്‍ സദയം  ക്ഷമിക്കുക     

അനുയായികള്‍