2010, ജൂലൈ 4, ഞായറാഴ്‌ച

വീണ്ടും ഒരു കവിത ...........

എന്റെ ചിന്തകള്‍ക്ക്

തീ പിടിക്കുന്നു

ആ തീ

വാലിലേക്കും

പടരുന്നു

ഞാന്‍ ചാടുകയാണ് ,

പറക്കുകയാണ് .

ഞാന്‍ ഈ നഗരം

കത്തിച്ചു

ചാംബലാക്കും

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അനുയായികള്‍